• Banner2016
Friday, 20 February 2015 10:57

OMSENDBRIEF 2/2015

20 FEBRUARIE 2015

OMSENDBRIEF 2/2015                                                                                                                                                                                       

Geagte Ouers

VERKIESING VAN OUERLEDE VAN DIE BEHEERLIGGAAM: 16 MAART 2015 OM 19:00

Alle skole moet voor die einde van Maart 2015 nuwe beheerliggame verkies.  Hierdie verkiesing moet in ooreenstemming met die Provinsiale Regulasies plaasvind.

‘n Beheerliggaam vervul ‘n belangrike rol in die funksionering van die betrokke skool.  Dit is daarom uiters belangrik dat hierdie aangeleentheid met groot erns deur al ons ouers benader sal word om te verseker dat toegewyde en hardwerkende persone met die regte eienskappe verkies sal word. 

‘n Kennisgewing van die vergadering waarop die verkiesing sal plaasvind, word hierby aangeheg.

Volgens regulasie moet ‘n beheerliggaam vir ons skool se grootte soos volg saamgestel word:

Ouers                                      9

Onderwysers                         3

Nie-onderwyspersoneel         1

Leerders                                 3

Skoolhoof                                1

TOTAAL                                  17

           

BELANGRIK

Elkeen van hierdie groepe kies hulle eie verteenwoordigers.  Daarom moet daar ook ‘n vergadering van ouers plaasvind waar die ouer-verteenwoordigers verkies kan word.  Elke ouer sal vir NEGE kandidate kan stem.

Kandidate kan voor of tydens die vergadering genomineer word.  Nominasievorms sal ook tydens die vergadering beskikbaar wees.  Bekendstelling van kandidate en stemming sal tydens die vergadering plaasvind nadat nominasies gesluit het.  Ander belangrike inligting sal tydens die vergadering volledig verduidelik word.  Die uitslag van die verkiesing sal ook aan die einde van hierdie vergadering bekend gemaak word.

KWORUMVEREISTE VIR VERKIESINGSVERGADERING

Dit is egter uiters belangrik dat ouers hierdie vergadering sal bywoon, aangesien ‘n minimum van 15% van alle stemgeregtigde ouers teenwoordig moet wees voordat daar gestem kan word. 

Indien daar nie ‘n kworum op 16 Maart 2015 teenwoordig is nie sal ‘n opvolgvergadering op

23 Maart 2015 plaasvind, waarvoor daar geen kworumvoorskrif geld nie.  Teenwoordige ouers sal ‘n kworum vorm.


FUNKSIES VAN ‘N BEHEERLIGGAAM

Die funksies van ‘n beheerliggaam sluit onder andere die volgende in:

1.         Die onderhoud en ontwikkeling van die skoolgeboue, terrein en gronde.

2.         Verdeling in subkomitees waarop ander ouers dien en waar Beheerliggaamlede die leiding neem.

3.         Die insameling van fondse.

4.         Bepaling van die buitemuurse program van die skool.

5.         Aankoop van handboeke, skryfboeke en ander onderrigmateriaal vir die skool.

6.         Stel die jaarlikse begroting op.

7          Bepaling van die toelatingsbeleid, taalbeleid en godsdienstige oriëntering  van die skool.

8.         Betaling van dienste wat aan die skool gelewer word.

9.         Ondersteun die skoolhoof en personeel in die goeie bestuur van die skool.

10.       Geen beheerliggaamlid mag inmeng met die professionele pligte (onderrigtaak) van ‘n onderwyser nie.

NIE-VERKIESBAARHEID

Die volgende persone is nie verkiesbaar tot die beheerliggaam van die HTS Daniel Pienaar nie:

1.         iemand wat nie ‘n Suid-Afrikaanse burger is nie;

2.         iemand wat weens ‘n oortreding gevonnis is tot tronkstraf sonder die keuse van ‘n boete;

3.         iemand wat geestelik ongesond is;

4.         ‘n ongerehabiliteerde insolvent; en

5.         ‘n ouer wie se kind nie by die HTS Daniel Pienaar ingeskryf is nie.

AMPSTERMYN EN VERGADERINGS

‘n Ouerlid sal vir ‘n tydperk van DRIE jaar lid van die beheerliggaam wees, en vergaderings sal ten minste een keer per kwartaal plaasvind.

GENOMINEERDE PERSONE

‘n Ouer kan slegs lid van die Beheerliggaam wees solank as wat sy/haar kind by Daniel Pienaar ingeskryf is.  Met ander woorde, sodra ‘n kind die skool verlaat, eindig die ouer se lidmaatskap van die beheerliggaam onmiddellik en moet ‘n tussenverkiesing gehou word om ‘n plaasvervanger te kies. 

Dit is egter baie belangrik dat genomineerde persone onder andere, oor die volgende eienskappe sal beskik:

1.         Lojaliteit wat die belange van die skool en die opvoeding in die algemeen, op die hart sal dra. ‘n Ouer wat sy verantwoordelikhede t.o.v. die skool te alle tye nakom.

2.         Belangstelling in skoolsake, leerderaangeleenthede en algemene skoolbestuur.

3.         Konstruktief kan deelneem aan besprekings en ‘n standpunt kan inneem.

4.         Met mense kan werk en saamwerk, asook kan optree as ‘n voorsitter van ‘n sub-komitee van die Beheerliggaam.

5.         Getrou vergaderings kan bywoon – minstens vier maal per jaar.

NOMINASIES

Nominasievorms is beskikbaar by die skool by die adjunk-kiesbeampte, mnr. S.J. Marais. ‘n Kandidaat kan voor die vergadering genomineer word deur ‘n voltooide nominasievorm by mnr. S.J. Marais in te dien, NIE MEER AS SEWE DAE, EN NIE MINDER AS 24 UUR voor die aanvang van die verkiesingsvergadering nie.  Nominasies kan ook tydens die vergadering plaasvind.

Ek vertrou egter dat Daniel Pienaar ouers, soos in die verlede, baie verantwoordelik te werk sal gaan om hierdie aangeleentheid ‘n groot sukses te maak.

Die uwe

N.J. Claassen

SKOOLHOOF

Friday, 20 February 2015 10:01

OMSENDBRIEF 1/2015

23 JANUARIE 2015

OMSENDBRIEF 1/2015                                                                                                                                                                                       

Geagte Ouers

Aan die begin van die nuwe jaar wil ons as personeel, vir al ons ouers 'n baie voorspoedige 2015 toewens. Ons vertrou dat u die vakansie saam met u kinders geniet het en dat ons saam, die nuwe skooljaar met mag en mening kan aanpak.  By voorbaat dankie vir die volgehoue lojaliteit en ondersteuning in 2015.

NUWE OUERS

'n Spesiale welkom aan al die nuwe ouers van ons skool.  Ons glo en vertrou dat u baie gou sal inskakel by die Daniel Pienaar-familie en dat u 'n baie aangename verbintenis met HTS Daniel Pienaar sal hê.  Reeds by hierdie geleentheid nooi ons vir u uit om met ons te skakel, indien daar iets is waaroor u onseker is.  Die aanpassing van u kind in die hoërskool kan slegs optimaal wees, indien die vennootskap van ouer en onderwyser baie nou saamwerk.  Wees verseker dat die personeel te alle tye daarna streef om die beste vir u kind in die klas asook by die buitemuurse aktiwiteite te bied.

AKADEMIESE INGESTELDHEID

Leerders aan die HTS Daniel Pienaar moet akademies baie toegewyd en positief ingestel wees.  Akademiese sukses is die basis van enige leerder se suksesvolle skoolervaring.  Enige buitemuurse prestasie en sukses sal slegs volle regverdiging verdien, indien ‘n leerder se akademiese prestasie volgens sy/haar potensiaal is.

Ouers word derhalwe versoek om hierdie standpunt van die personeel van Daniel Pienaar te ondersteun en hulle kinders dienooreenkomstig aan te moedig en te dissiplineer.  Stiptelike voltooiing en inhandiging van skoolwerkopdragte/take asook toewyding aan enige ander vorm van assessering is nie onderhandelbaar nie.  Leerders wat hulle plig in hierdie verband versuim, sal hulle voorreg van verkorte skooldae tydens die eksamens verbeur, en vir die volle duur van die skooldag by die skool moet bly.

SKOOLGELD – 2015

Neem asseblief weereens kennis dat die totale skoolgeld vir die jaar, R13 000 (leermateriaal en handboeke ingesluit) per kind beloop.  Die bedrag van R13 000 moet in 2015 in 11 paaiemente soos volg betaal word:

Betaling in paaiemente:

·       ‘n Eerste paaiement van R1 800 was reeds op die eerste skooldag betaalbaar.  Hiervoor ontvang u kind leermateriaal, wat bestaan uit handboeke en/of modules.

·       Daarna, tien paaiemente van R1 120 per maand per kind vir tien maande (Februarie tot November).

·       Paaiemente moet vooruit betaal word.  Die eerste van bogenoemde 10 paaiemente,  vir Februarie, moet dus aan die einde van Januarie betaal word sodat die laaste paaiement vir November aan die einde van Oktober betaal word

Eenmalige betaling

·       R12 700 (R300 korting), eenmalige betaling, indien voor of op 6 Februarie 2015 betaal.

·       LET WEL:  Sorg asseblief dat u die korrekte bedrag skool toe stuur.  Dit is vir ons baie moeilik om kleingeld te gee. 


SKOOLGELD NAVRAE

 

Ouers wat navrae oor betalings by die skool doen, MOET kwitansies kan voorsien.  Derhalwe moet ouers seker maak dat hulle kwitansies ontvang en dit veilig bewaar.  Navrae moet by mev. Greeff by die finansies kantoor van die skool gedoen word.

 

BELANGRIK!

 

SKOOLGELDVRAELYS

 

Die aangehegte vraelys (Aanhangsel A) MOET deur alle ouers voltooi word en saam met u kind terug skool toe gestuur word teen 30 Januarie 2015.  Indien daar ouers is wat a.g.v. verdienstelike redes nie in staat is om die bogenoemde skoolgeld te betaal nie, moet u asseblief voor 6 Februarie 2015 ‘n aansoekvorm vir afslag voltooi en dit persoonlik by die algemene kantoor van die skool inhandig. 

 

VORMS MOET DEUR BELANGSTELLENDE OUERS BY DIE FINANSIESKANTOOR BY DIE SKOOL AANGEVRA WORD.  Wanneer u die aansoekvorm inhandig moet u ook ‘n afslagaansoek-register teken.  Almal wat aansoekvorms inhandig en die register geteken het, sal skriftelik in kennis gestel word van die uitslag van u aansoek.  Afslag volgens ‘n glyskaal, is beskikbaar vir verdienstelike gevalle.

 

Neem kennis dat die S.A. Skolewet bepaal dat die bruto inkomste van beide ouers, ook geskeide ouers, in ag geneem word by die berekening van die bedrag betaalbaar by aansoek om afslag.

 

PLEEGKINDERS

 

Ouers van leerders wat wetlik in hulle pleegsorg geplaas is, moet slegs die eerste deel van die  aansoekvorm voltooi en dan dokumentêre bewys van pleegouerskap aanheg.  U hoef dus nie die gedeelte oor u finansiële besonderhede te voltooi nie.

 

VERSKAFFERS VAN SKOOL- EN SPORTKLERE

 

Die onderskeie items van Daniel Pienaar se skool- en sportklere kan slegs by die volgende plekke bekom word:

 

·       DANIEL PIENAAR WINKEL

 

Alle sportklere, soos sweetpakke, rygbytruie, Tiere t-hemde, maroen kortbroek, serp, DP gholfhemp, wit krieketoortrektrui, DP pette asook die maroen oortrektrui, mag slegs by die klerewinkel in die skool aangekoop word.  Onder geen omstandighede mag die genoemde items by enige ander plek gekoop word nie, omdat geen ander verskaffer toestemming van die skool het om enige van hierdie items te verkoop nie.

 

·       VERSKAFFERS IN UITENHAGE EN DESPATCH

 

Die winkels in Uitenhage en Despatch het slegs toestemming om die formele skooldrag soos die kortmouhemp, broek, das, lang kouse, maroen langmoutrui, skoolrokke, baadjie en maroen sportsak te verkoop.  Die maroen oortrektrui mag slegs by die skool se klerewinkel gekoop word.

 

Dit kan gebeur dat, omdat verskaffers nie toestemming het nie, kleure en snitte nie korrek is nie, en dan is sulke items nie by die skool aanvaarbaar nie.

 

Ouers word ook nie toegelaat om hulle eie weergawes van die onderskeie items te maak nie.

 

MOTORVERKEER OP DIE SKOOLKAMPUS

 

Ouers word nie toegelaat om leerders per motor binne die kampus op of af te laai nie.

 

Die druk verkeer hou groot gevaar in vir die veiligheid van ons leerders en ons moet voorkomend optree.  Verder is die teeroppervlakte en –paaie binne die kampus besig om op verskeie plekke te verbrokkel a.g.v. die hoë motorverkeer.  Die teerpaaie binne die kampus is ongelukkig nie ontwerp en gebou vir hoë volume openbare verkeer nie.  Die resultaat is dat al die paaie binne die kampus vir baie groot bedrae geld, herstel moet word. 

 

HANDBOEKE

 

Die handboeke wat u kind ontvang is die eiendom van die skool en daarom word dit van leerders verwag om dit baie goed op te pas.  Alle boeke moet aan die einde van die jaar, in die beste moontlike toestand aan die skool terugbesorg word.

 

BOEKTASSE

 

Maak asseblief seker dat u kind in besit is van 'n gewone skool boektas (donkerkleurig) met harde sye wat goeie beskerming aan sy/haar boeke kan verleen. Dit sal ons in staat stel om maksimum gebruik van baie duur handboeke te kry, en die uitgawes op nuwe boeke so laag as moontlik te hou.

 

OORTREK VAN BOEKE

 

Handboeke MOET net met plastiek oorgetrek word.  Skryfboeke moet met papier of plastiek oorgetrek word.  Skryfboeke kan ook met beide van laasgenoemde oorgetrek word, indien hy/sy dit so verkies.  Alle boeke MOET op Maandag, 26 Januarie 2015 oorgetrek wees.

 

SKRIFTELIKE KOMMUNIKASIE

 

Ouers word vriendelik versoek om alle skriftelike kommunikasie met die skool op standaard skryfblokpapier of A4-blaaie te skryf.  Alle briewe word vir rekorddoeleindes geliasseer.  Dit is egter baie moeilik om briewe op klein stukkies papier te liasseer.

 

SKRYFBEHOEFTES

 

Alle leerders moet die nodige skryfbehoeftes aanskaf soos aangedui in Nuusbrief 4/2014 asook die brief wat aan alle nuwe leerders gestuur is.  Leerders word nie toegelaat om items in die klas bymekaar te leen nie.  Ouers word derhalwe versoek om seker te maak dat hulle kinders oor die nodige skryfbehoeftes beskik.

 

LET WEL: Al die nodige skryfbehoeftes en tekeninstrumente ook in die Daniel Pienaar Winkel beskikbaar.

 

KWARTAALDATUMS

 

Raadpleeg asseblief die aangehegte datumlys vir die eerste kwartaal 2015.

 

120-JARIGE BESTAANSVIERINGS

 

2015 is ‘n besondere mylpaal in die geskiedenis van die HTS Daniel Pienaar. 

 

Ons herdenk en vier twee belangrike gebeurtenisse.  Die skool is in 1895 gestig en daarom is 2015 die 120ste bestaansjaar van die skool.  Die huidige skoolkampus in Fairbridge Heights is ook 40 jaar gelede in 1975 betrek.

 

Ons is van mening dat dit geregverdig is dat hierdie besondere mylpale behoorlik gevier moet word en daarom word verskeie geleenthede in 2015 beplan.

 

Die volgende geleenthede is reeds in ‘n gevorderde beplanningstadium

 

·       Velduitbeelding en lugfoto                           17 Februarie

 

·       Kaas- en Wynfunksie                                  17 April

 

·       Kranslegging: Ds. Daniel Pienaar se graf      20 April

 

·       Pawiljoenchoreografie                                 21 April

 

·       Straatoptog                                               23 April

 

·       Vierkantvernoeming                                   23 April

 

·       Stigtinghuldigingsbyeenkoms                      24 April

 

·       Oudskoliere reüniekuieraand                       24 April

 

·       Rugby en kermis(A-rugbyveld)                    25 April

 

·       Kerkdiens NGK Moedergemeente                 26 April

 

BELANGRIK!

 

Bewaar asseblief alle omsendbriewe vir moontlike verwysings in die toekoms.

 

Vriendelike groete

 

 

N.J. Claassen

 

SKOOLHOOF