Print this page
Monday, 28 October 2013 20:50

Gedragskode

 

Die Suid-Afrikaanse Skolewet, Wet no. 84 van 1996, bemagtig die Beheerlig-gaamom dissipline in 'n skool te handhaaf en maak voorsiening vir die formu-lering, deurdie Beheerliggaam, van 'n gedragskode, wat die verlangde gedrag in die skool voorskryf.

Die Gedragskode plaas 'n verantwoordelikheid op die leerders,opvoeders en ouersom verantwoordelikheid te aanvaar vir die daarstelling van 'n klimaat van onderlingerespek en gehoorsaamheid aan 'n voorgestelde stel norme en waardes.  Hierdie normeen waardes sal deur die Grondwet van Suid-Afrika regeer word en spesifiek deur die ouers, opvoeders en leerders van die Hoër Tegniese Skool Daniel Pienaar, daargestelword.

Die Gedragskode verteenwoordig die konsensus van die ouers, leerlinge en opvoeders van HTS Daniel Pienaar, ten opsigte van wat as aanvaarbare gedrag deur leerders, wat by HTS Daniel Pienaar ingeskryf is, beskou word.  Dit is die konsensus van die ouers, leerders en opvoeders van HTS Daniel Pienaar dat wanneer 'n leerder deur sy optrede die skoolreëls, soos vervat in die Gedragskode, oortree, daar teen die skuldige leerder opgetree moet word. Diesulke optrede is uiteengesit in die Gedragskode en sal toegepas word vol-gens die diskresie van die Skoolhoof van HTS Daniel Pienaar.

By die toepassing van dissiplinêre maatreëls, sal die skool te alle tye, binne die raamwerk van die Gedragskode, >n billike benadering volg en so optree dat die beste belange van die skool en die individuele leerder bevorder sal word.

Nieteenstaande die feit dat 'n sekere handeling of nalatigheid nie spesifiek deur die Gedragskode gedek word nie, sal diesulke handeling of nalatigheid, wat na die mening van die Skoolhoof en/of Beheerliggaam onbehoorlike of onaanvaarbare gedrag verteenwoordig, beskou word as 'n oortreding van die Gedragskode.

Last modified on Tuesday, 14 January 2014 21:04