• Banner2016
Monday, 11 May 2015 15:02

Funksies van ‘n Beheerliggaam

FUNKSIES VAN ‘N BEHEERLIGGAAM

Die funksies van ‘n beheerliggaam sluit onder andere die volgende in:

1.         Die onderhoud en ontwikkeling van die skoolgeboue, terrein en gronde.

2.         Verdeling in subkomitees waarop ander ouers dien en waar Beheerliggaamlede die leiding neem.

3.         Die insameling van fondse.

4.         Bepaling van die buitemuurse program van die skool.

5.         Aankoop van handboeke, skryfboeke en ander onderrigmateriaal vir die skool.

6.         Stel die jaarlikse begroting op.

7          Bepaling van die toelatingsbeleid, taalbeleid en godsdienstige oriëntering  van die skool.

8.         Betaling van dienste wat aan die skool gelewer word.

9.         Ondersteun die skoolhoof en personeel in die goeie bestuur van die skool.

10.       Geen beheerliggaamlid mag inmeng met die professionele pligte (onderrigtaak) van ‘n onderwyser nie.

NIE-VERKIESBAARHEID

Die volgende persone is nie verkiesbaar tot die beheerliggaam van die HTS Daniel Pienaar nie:

1.         iemand wat nie ‘n Suid-Afrikaanse burger is nie;

2.         iemand wat weens ‘n oortreding gevonnis is tot tronkstraf sonder die keuse van ‘n boete;

3.         iemand wat geestelik ongesond is;

4.         ‘n ongerehabiliteerde insolvent; en

5.         ‘n ouer wie se kind nie by die HTS Daniel Pienaar ingeskryf is nie.

AMPSTERMYN EN VERGADERINGS

‘n Ouerlid sal vir ‘n tydperk van DRIE jaar lid van die beheerliggaam wees, en vergaderings sal ten minste een keer per kwartaal plaasvind.

GENOMINEERDE PERSONE

‘n Ouer kan slegs lid van die Beheerliggaam wees solank as wat sy/haar kind by Daniel Pienaar ingeskryf is.  Met ander woorde, sodra ‘n kind die skool verlaat, eindig die ouer se lidmaatskap van die beheerliggaam onmiddellik en moet ‘n tussenverkiesing gehou word om ‘n plaasvervanger te kies. 

Dit is egter baie belangrik dat genomineerde persone onder andere, oor die volgende eienskappe sal beskik:

1.         Lojaliteit wat die belange van die skool en die opvoeding in die algemeen, op die hart sal dra. ‘n Ouer wat sy verantwoordelikhede t.o.v. die skool te alle tye nakom.

2.         Belangstelling in skoolsake, leerderaangeleenthede en algemene skoolbestuur.

3.         Konstruktief kan deelneem aan besprekings en ‘n standpunt kan inneem.

4.         Met mense kan werk en saamwerk, asook kan optree as ‘n voorsitter van ‘n sub-komitee van die Beheerliggaam.

5.         Getrou vergaderings kan bywoon – minstens vier maal per jaar.

NOMINASIES

Nominasievorms is beskikbaar by die skool by die adjunk-kiesbeampte, mnr. S.J. Marais. ‘n Kandidaat kan voor die vergadering genomineer word deur ‘n voltooide nominasievorm by mnr. S.J. Marais in te dien, NIE MEER AS SEWE DAE, EN NIE MINDER AS 24 UUR voor die aanvang van die verkiesingsvergadering nie.  Nominasies kan ook tydens die vergadering plaasvind.

 

More in this category: Beheerliggaam 2019 »